Ramavtalsområde

Trygghetslarm och larmmottagning

Detta ramavtal möjliggör att äldre och funktionsnedsatta kan bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten. Syftet med Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation framåt och göra larmsystemen mer tillförlitliga. På så sätt ökar tryggheten för såväl brukare, anhöriga som vårdpersonal.

Äldre herre och vårdare i samtal

Med SKI:s ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning kan du beställa tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv. Vårt upphandlingsarbete har bedrivits i samverkan med SKL (Sveriges kommuner och landsting), SIS (Standardiseringen i samhället) och MFD (Myndigheten för delaktighet) samt verksamhetspersoner från flera kommuner. Vi har även ställt krav på att kommunikationen mellan trygghetslarmen och larmmottagningen ska följa branschstandarden SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol).

Läs ytterligare information från SKL om teknikskiftet för trygghetslarm.

Trygghetslarm och larmmottagning 2015 omfattar följande produkter och tjänster:

 • Digitala trygghetslarm
 • Digital larmmottagning
 • Kommunikationen mellan larm och larmmottagning
 • Tio olika tillbehörslarm, bland annat säng-, rökdetektor- och röstlarm

uppdelat på fyra delområden:

 1. Hela larmkedjan (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.
 2. Larmkedjan exklusive kommunikation (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation (exempelvis fast eller mobil IP).
 3. Separata trygghetslarm
  Kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.
 4. Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

Vad betyder utbruten larmmottagning?

Kommuner som vill ha delar av sin primära larmmottagning lokalt kan välja att avropa en utbruten larmmottagning. Leverantören erbjuder då en egen larmklient med samma funktion som hos den ”centrala” mottagningen. Den sekundära larmmottagningen hanterar leverantören externt, som en backup för den utbrutna mottagningen.

Ramavtal har tecknats med tre leverantörer, läs mer om dem under rubriken Kontakta leverantörerna till höger.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du produkter och tjänster genom förnyad konkurrensutsättning. Med konkurrensutsättningen är du garanterad att hitta den leverantör som bäst kan tillgodose dina krav. Mer om förnyad konkurrensutsättning.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under rubriken Trygghetslarm och larmmottagning 2015 nedan.

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig förbrukning, administration och kontor SKL Kommentus Inköpscentral

Frågor och svar om Trygghetslarm och larmmottagning 2015

Hur länge ska en förnyad konkurrensutsättning ligga ute?

Det finns ingen lagstadgad frist för hur länge en annonsering om förnyad konkurrens utsättning ska ligga ute. I avropsförfrågan ska en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar anges. Denna tidsfrist fastställs med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Se punkt 1.3.1 i förfrågningsunderlaget.

Vad innebär installation på delområde 1, hela larmkedjan?

Kommunen kan vid avrop specificera om man är i behov av installation eller om man avser låta egna utförare genomföra installationen av trygghetstelefonerna. Se mer under punkt 5.11.1.1 i förfrågningsunderlaget avseende delområde 1. Det går att precisera installationskrav vid avrop även från delområdena 2 och 3, se punkterna 6.11.1.1 och 7.9.1.1 i förfrågningsunderlaget.

Hur mycket kan man precisera vid avrop?

SKI kan inte lämna något exakt svar på denna fråga, då en sådan bedömning måste göras för varje enskilt avrop. Fastställda villkor i ramavtalet kan inte omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte heller kan krav som ställts i ramavtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får villkoren preciseras och vid behov kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett enskilt avropsavtal (t.ex. omständigheterna kring en kommuns behov av installation eller utbildning av personal). SKI rekommenderar att man rådfrågar jurist i den egna kommunen vid tveksamhet.

Går det att skriva kortare kontrakt än de 3 år som ramavtalet löper?

Ja, det är möjligt att teckna kontrakt på kortare än 3 år. Det är dock inte möjligt att teckna kontrakt som löper mer än tre år efter det att ramavtalet löpt ut.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Vård- och omsorg. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC