Ramavtalsområde

Lekmaterial

Via ramavtalet för lekmaterial kan du beställa material inom produktgrupperna leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker. Avrop sker genom rangordning.

Ny information feb 2017: ABA Skol rättar feldebiteringar - så får du ersättning

SKI och ABA Skol upptäckte i december 2016 att rabatter inte utgått på det katalognettoprissatta sortimentet för ramavtalet Lekmaterial 2013. Feldebiteringarna som gäller från avtalets start ska nu återbetalas till beställarna. Underlagen skickas till ABA Skol senast under februari 2017.

Läs mer om hur du går tillväga för att få ersättning under Relaterad information till höger. Under Frågor och svar ger vi även svar på de vanligaste frågorna i ärendet.

Ramavtalet för Lekmaterial 2013 omfattar:

Tre produktgrupper indelade enligt nedan

 • Leksaker - exempelvis spel, pussel, byggklossar, dockor, dockkläder och bilar
 • Hobbymaterial - exempelvis pärlplattor, kritor, papper och leklera
 • Idrottsleksaker - exempelvis bollar, rockringar och utrustning för bollsport, bandy och basket

Idrottsleksaker är utrustning som är avsedd för exempelvis förskolor och rastgårdar, inte gymnastiksalar.

Förutom indelningen i produktgrupper finns även en geografisk indelning i områdena Götaland, Svealand och Norrland.

Avropa och beställ genom rangordning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop avropar du de produkter du ska ha genom rangordning.

Du gör i första hand avrop från leverantör rangordnad som nummer ett för respektive ramavtalsområde. Kan denne inte leverera inom tre arbetsdagar får du tillfråga nästa leverantör i ordningen. Detta gäller även om ramavtalsleverantören inte lämnar orderbekräftelse inom en arbetsdag på din förfrågan.

Rangordning leverantörer

Leksaker - samtliga geografiska anbudsområden:

 1. Lekolar AB
 2. ABA skol AB
 3. Staples Sweden AB

Hobbymaterial - samtliga geografiska anbudsområden:

 1. Staples Sweden AB
 2. Lekolar AB
 3. ABA skol AB

Idrottsleksaker - samtliga geografiska anbudsområden:

 1. Staples Sweden AB
 2. ABA Skol AB
 3. Lekolar AB
 4. Tressport och lek AB

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Ramavtalet och avropsstödet finns publicerade under rubriken Lekmaterial 2013 nedan.

Ramavtalet har förlängts till 2018-05-18.

Lekmaterial 2013

4 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-05-19 till 2018-05-18

Ramavtalsområde: Utbildning- och lärande

Ramavtalsområdet omfattar ramavtal för leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Staples Sweden AB
Namn:
Christer Widén
Telefon:
+46 (0)33 171795
:
Visa avtalet i Tendsign
Lekolar AB
Namn:
Lukas Arfwidson
Telefon:
+46 47919944
:
Visa avtalet i Tendsign
Tressport och Lek AB
Namn:
Charlotte Jacobsson
Telefon:
+46424909333
:
Visa avtalet i Tendsign
ABA Skol Aktiebolag
Namn:
Ann-Marie Manecke
Telefon:
+46 (0)40 680 50 42
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig utbildning och lärande SKL Kommentus Inköpscentral

Frågor och svar om feldebiteringar ABA Skol

När och hur har SKI informerat om händelsen till kunderna?

 • Den 15 december gick det ut ett mejl till alla som någonsin avropat på avtalet. Mejl gick till den person som i SKIs system angetts vara hos den avropande upphandlande myndigheten.
 • Samma dag lades informationen, samt det brev som gick med mejlet, ut på vår hemsida.
 • Tisdag den 31 januari informerades på vår hemsida att vi skulle ha en telefonkonferens om ärendet torsdagen den 2 februari kl. 13 till 14.
 • Vid telefonkonferensen redogjorde vi för bakgrunden till ärendet, hur SKI jobbat med ärendet, vad vi kommit överens med leverantören om och vad som gäller för hanteringen av kreditnotor.
 • Därtill publicerade vi den 8 februari nedanstående frågor och svar på hemsidan.

Vad har SKI gjort för att påtala och åtgärda att fel priser har tillämpats i ramavtalet med ABA Skol?

SKI initierade omedelbart diskussioner med ABA Skol när vi fick kännedom om att felaktiga priser tillämpades. Diskussionerna resulterade i att parterna kunde fastslå att ramavtalet hade tillämpats på ett felaktigt sätt och efter ytterligare förhandlingar kom SKI och leverantören överens om att uteblivna rabatter ska återbetalas till samtliga upphandlande myndigheter som drabbats.

Måste vi följa er framtagna rutin för återbetalning?

Nej, den överenskomna rutinen för återbetalning är frivillig för er. Er relation till leverantören regleras i ert avtal. Ni har alltid möjlighet att själva kontakta leverantören om ni anser att den fakturerat fel priser till er. Den framtagna rutinen syftar till att garantera att alla upphandlande myndigheten behandlas lika och ni får den rabatt ni har rätt till utan invändningar från ramavtalsleverantören.

Varför ska jag göra detta? Varför gör inte leverantören jobbet när det är den som gjort fel?

Givet situationen utgår vi ifrån att ni är angelägna om att få korrekta rabatter och vi tror att om ni initierar kontrollen så är sannolikheten större att det blir rätt och att återbetalning sker inom rimlig tid. Vår överenskommelse med leverantören innebär inget hinder mot att ni når en överenskommelse med leverantören utan att granska era egna fakturor.

Hur långt bakåt i tiden ska vi gå i våra granskningar?

Rutinen omfattar alla köp ni gjort genom ramavtalet (Lekmaterial 2013). Vår bild är att rabatterna har tillämpats felaktigt från början. Ramavtalet trädde i kraft den 19 maj 2014.

Vad är det vi ska leta efter?

De artiklar som i artikelnamnet har ett n framför sig men som inte finns i nettoprislistorna. Se bifogat exempel i dokument.(Word-dokument-dokument, 76 kB, nytt fönster)

Är det för sent om vi kommer in med vårt anspråk efter februari 2017?

Nej, SKI har ingen möjlighet att avtala bort er rätt till ersättning. Vi får genom att sätta ett specifikt datum bättre möjligheter att kontrollera att leverantören fullgör sina skyldigheter enligt ramavtalet.

Får vi ersättning för den konsultkostnad eller den arbetstid vi lägger ner på att kontrollera fakturor?

Vi har kommit överens med ABA Skol om att de ska ersätta era eventuella merkostnader som uppstår för att ta fram ett krediteringsunderlag. Om ni själva utfört kontrollåtgärden skickar ni med kreditfakturan ett underlag med nedlagda arbetade timmar vilka ersätts med maximalt 400 kr/timme. Om ni använt er av en konsult för kontrollåtgärden bifogar ni en kopia av konsultens faktura. Av konsultens faktura ska framgå tidsåtgång och kostnader för utförd kontrollåtgärd.

Det är viktigt att poängtera att ansvaret för att kontrollera fakturor åligger den avropande parten. I det aktuella fallet bär SKI tillsammans med ABA Skol kostnaden för ert merarbete p.g.a. att felfaktureringen varit systematisk och kräver mer ingående insatser från er sida.

Sedan när stämmer priserna?

Priserna i ramavtalet ska stämma från 22 november 2016 och framåt.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Utbildning- och lärande. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC