Vad innebär det att medverka i Hållbarhetskollen?

Att ansluta sig till Hållbarhetskollens tjänst innebär att du som myndighet blir en del av ett system där man delar på kostnaden och koordinerar uppföljning av sociala krav. Dessutom kan du som deltagare visa på att du genom Hållbarhetskollen har förmåga och kapacitet att följa upp de sociala krav som du ställt i upphandlingen, vilket är en förutsättning för att kunna upprätthålla principen om likabehandling.

Myndigheter som ansluter sig till Hållbarhetskollen kan påverka vilka leverantörer som ska följas upp och på så vis få sina leverantörer kontrollerade. Man får också ta del av alla revisioner som har gjorts och som ska göras. Med revisionsprotokollen som grund kan man sedan själv göra uppföljning på sina avtal.

Varje myndighet som deltar bidrar till att förbättra arbetsförhållanden hos de företag som ingår i leverantörskedjan av tillverkare av varor till svenska kommuner, landsting, och deras bolag. Tillsammans kan vi göra skillnad och gemensamt kontrollera våra leverantörer och deras produktion. Alla som medverkar får också ett årligt certifikat som visar att man bedriver uppföljning av etiska, sociala och andra hållbarhetskrav.

Expertrådet beslutar om vilka revisioner som ska göras

I Hållbarhetskollen finns ett expertråd som beslutar om vilka revisioner som ska utfördas. Deltagande kommuner lämnar in förslag på revisioner till expertrådet två gånger om året. Rådet träffas två gånger om året och består av representanter från deltagande kommuner, Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus.

Vi ansvarar för att kontroller genomförs

SKL Kommentus ansvarar för att kontorsrevisioner görs hos avtalsleverantören och att kontroller genomförs på tillverkningsanläggningar runt om i världen. Till exempel i Kina, Malaysia, Pakistan, Thailand, Litauen och Polen. Kontrollerna kan exempelvis innefatta tillverkning av kontorsmaterial, livsmedel, it-produkter, kopieringsmaskiner, kläder eller möbler.

Vid revisionerna kontrollerar vi de krav som många myndigheter ställer i sina ramavtal. Dels utifrån FN:s barnkonvention, dels utifrån ILO:s åtta kärnkonversioner: ingen förekomst av barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt samt krav om miljö, hälsa och säkerhet.

Vad kostar det att medverka i Hållbarhetskollen?

Du som vill ansluta din kommun till kontrollsystemet betalar en årlig summa till oss. Kostnaden är 10 000 kr plus 50 öre per kommuninvånare, max 50 000 kr totalt. I kostnaden ingår även de kommunala bolagen. Jämfört med vad kommunen skulle betala för att göra motsvarande granskningar så anser vi att kostnaden är relativt låg.